Korvamato on Gramofoni Oy:n toimittama palvelu.

Me Gramofonilla ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaanamme uskot käsiimme luottamuksellisia tietojasi ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojaselosteessa kerromme asiakkaillemme yksityiskohtaisesti heidän tietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot voidakseen käyttää Gramofonin palveluita. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän itsensä antamiin, palveluidemme käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Gramofoni Oy (Y-tunnus 1080342-1)

Rieskalähteentie 70

20300 Turku

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilö- ja välitystietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, nimimerkki,  arvo tai ammatti, sosiaalisen median tunnistetiedot.
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli.
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen asiakkaan yksilöimiseksi maksuja tai laskutusta varten.
 • Gramofonin palveluihin rekisteröitymisen, tunnistautumisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat sekä kirjautumista koskevat tapahtumatiedot.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, ostoksia, tuotteita, tilauksia ja takuuaikoja koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, palveluihin kytketyt estot ja rajoitukset, asiakasluokitustiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiakashistoria, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset), asiakaspalvelutilanteisiin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelu- ja videotallenteet sekä sähköposti-, chat- ja sosiaalisen median viestit asiakaspalveluun, muut antamasi lisätiedot.
 • Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten Gramofonin verkkosivujen, mobiilisovellusten sekä TV- ja viihdepalveluiden käytöstä syntyvät tiedot.
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot.
 • Gramofonin järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, asiakastyytyväisyystutkimusten ja -kyselyiden yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksenkohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.
 • Muilta Gramofonin-yhtiöiltä saadut tiedot.

Gramofoni käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Gramofoni pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

MIHIN TALLENNETTUJA TIETOJASI KÄYTETÄÄN?

 • Laadun valvonta: Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.
 • Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin ja -tutkimuksiin.
 • Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissa tai asiakaskanavissamme. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista profiloitua tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme yhä paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.
 • Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietoja myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää liiketoimintaamme, asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme. 

MITEN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Gramofonille on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Asiakastietoihin on pääsy vain Gramofoni Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Käytämme tunnettuja ja luotettuja kumppaneita ja alihankkijoita, jolloin tietoa voidaan siirtää myös kolmannelle osapuolelle. Kumppanien ja alihankkijoiden kanssa on sopimuksissa huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Gramofoni Oy (Y-tunnus 1080342-1)

Rieskalähteentie 70

20300 Turku

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. 

MILLAISIA OIKEUKSIA JA VALINTAMAHDOLLISUUKSIA SINULLA ON?

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Gramofonin oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Gramofoni voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Gramofonin pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Gramofonia poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Gramofonin käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille.

 1. Gramofonin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää toiselle yhtiölle Tietosuojalausunnossa kerrottuihin tarkoituksiin lain mukaisin edellytyksin.
   
 2. Gramofonin puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, laitehuoltokumppanimme sekä markkinointitoimenpiteitä lukuumme suorittavat markkinointitoimistot.
   
 3. Muille palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan sinulle palveluita esimerkiksi vika- tai häiriötilanteissa.

  Kun Gramofoni luovuttaa henkilötietoja muille teleyrityksille tai palveluntarjoajille, henkilötietojen käsittely ja kerääminen tapahtuu kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtojen ja tietosuojakäytänteiden mukaisesti, eikä tätä Tietosuojalausuntoa sovelleta näiden tahojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Palveluntarjoajat voivat siirtää henkilötietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
   
 4. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.
   
 5. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai  tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.

  Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
   
 6. Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.
   
 7. Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

 

KÄYTETÄÄNKÖ PALVELUN SIVUILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Gramofoni Oy käyttää palveluissaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeitä käytetään myös esimerkiksi käyttökokemuksen personointiin. Näin voimme tarjota paremmin käyttäjiämme kiinnostavaa sisältöä ja paremmin kohdennettua uutisointia ja markkinointia. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden hyväksyminen on pakollista.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta.